Политика конфиденциальности. Kasutusleping

Kasutusleping

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja Kapsula OÜ (edaspidi Kapsula OÜ.kood: 14424494, aadress Uue-Kõrtsu, Paekna küla 75405 Kiili vald, Harjumaa, Eesti, e-post info@kapsula.ee) teiselt poolt (Kasutaja ja Kapsula OÜ edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas kapsula.ee (edaspidi kapsula.ee).

Registreerides ja asudes kasutama kapsula.ee internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:

 • ta on vähemalt 18-aastane
 • tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud kapsula.ee kasutamiseks
 • ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
 • ta on kapsula.ee lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma

 

 1. Lepingu objekt:
  1. 1.kapsula.ee — internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond (sh ka muud kapsula.ee võrku kuuluvad veebilehed).
  2. 2.Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud kapsula.ee internetikeskkonnas.
  3. 3.Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto kapsula.ee internetikeskkonnas.
  4. 4.Teenus — kasutajale Kapsula OÜ poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav kapsula.ee internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto e-Kapsula loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).
  5. 5.Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Kapsula OÜ teenuste eest.
  6. 6.Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.
  7. 7.Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Kapsula OÜ ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.
  8. 8.Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.
  9. 9.Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepe, kuulutuste reeglid, keelatud esemed, teenuste hinnakiri. 
  10. 10.Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.

 

 1. Kapsula OÜ vastutus, õigused ja kohustused
  1. 1.Kapsula OÜ ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning kapsula.ee internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.
  2. 2.Kapsula OÜ ei vastuta kõigis kapsula.ee kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.
  3. 3.Kapsula OÜ ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.
  4. 4.Kapsula OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust kapsula.ee internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.
  5. 5.Kapsula OÜ omab õigust ühepoolselt muuta kapsula.ee internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest kapsula.ee internetikeskkonnas.
  6. 6.Kapsulaa OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende kapsula.ee internetikeskkonnas avaldamisest.
  7. 7.Kapsula OÜ omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad kapsula.ee, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid, ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).
  8. 8.Kapsula OÜ omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.
  9. 9.Kapsula OÜ omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.
  10. 10.Kapsula OÜ kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Kapsula OÜ ei oma kohustust tagada teenuste osutamist kapsula.ee internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Kapsula OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.

 

 1. Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused
  1. 1.Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest kapsula.ee internetikeskkonnas.
  2. 2.Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada kapsula.ee internetikeskkonnas ainult ühte kontot.
  3. 3.Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud kapsula.ee internetikeskkonnas.
  4. 4.Kasutaja kohustub käituma kapsula.ee internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
  5. 5.Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama kapsula.ee internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.
  6. 6.Kasutaja kohustub kasutama kapsula.ee internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.
  7. 7.Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta kapsula.ee internetikeskkonnas.
  8. 8.Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Kapsula OÜ-le kõikidest probleemidest kapsula.ee internetikeskkonna kasutamisel.
  9. 9.Kasutaja on kohustatud informeerima Kapsula OÜ-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.
  10. 10.Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, Kapsula OÜ mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid kapsula.ee internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest kapsula.ee internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.
 2.  

Poolte vastutus

 1. 1.Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.
 1.  

Privaatsus

 1. 1.Kasutaja annab oma nõusoleku Kapsula OÜ– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
 2. 2.Kasutajal on alati võimalus loobuda Kapsula OÜ poolt edastatud teadete saamisest.
 3. 3.Kapsula OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
 1.  

Teated

 1. 1.Kapsula OÜ edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.
 1.  

Vaidluste lahendamine

 1. 1.Kapsula OÜ ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.
 2. 2.Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.
 1.  

Tõlgendamine

 1. 1.Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.
 1.  

Lepingu rikkumine

 1. 1.

Lepingu rikkumine on:

 1. 1.1.kapsula.ee internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Kapsula OÜ nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.
 2. 1.2.ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);
 3. 1.3.oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Kapsula OÜ eelneva nõusolekuta;
 4. 1.4.prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);
 5. 1.5.arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada kapsula.ee internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;
 6. 1.6.tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;
 7. 1.7.kapsula.ee internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;
 8. 1.8.kõik muu tegevused, mis kahjustavad kapsula.ee internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad kapsula.ee internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Kapsula OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.
 1. 2.Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Kapsula OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.
 2. 3.kapsula.ee internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Kapsula OÜ-le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.
 3. 4.Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Kapsula OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.
 1.  

Muud tingimused

 1. 1.Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Kapsula OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.
 2. 2.Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.
 3. 3.Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.
 4. 4.Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Kapsula OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.
 5. 5.Juhul kui kapsula.ee internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Kapsula OÜ teenust täielikult või osaliselt, annab kapsula.ee kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 14 päeva pärast alates kapsula.ee internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
 6. 6.Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Kapsula OÜ poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Kapsula OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 14 tööpäeva jooksul. Juhul kui Kapsula OÜ otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Kapsula OÜ jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.
 7. 7.Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.
 1.  

Teenuste hind ja nende eest tasumine

 1. 1.Registreerumine on tasuta. Muu teenuste kasutamine on vastavalt hinnakirjale. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Kapsula OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.
 2. 2.Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Kapsula OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Kapsula OÜ mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
 3. 3.Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
 4. 4.Tasutud summadest kasutamata osade bilansist tagastamine on võimalik 30 kalendripäeva jooksul alates summa kuupäeva laekumisest. Tagastus teostatakse viisil, mis on kasutatud kasutaja poolt Kapsula OÜ teenuste maksmisel.
 5. 5.Lepingu rikkumise korral jätab Kapsula OÜ endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.
 1.  

Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

 1. 1.Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
 2. 2.Kapsula OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.